تبلیغات
روزانه ( جدیدترین استخدامها ) - آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشكی البرز
روزانه ( جدیدترین استخدامها )
خدا همیشه با ما و مراقب ماست !

مرتبه
تاریخ : شنبه 11 آبان 1392
«آگهی بكار گیری نیروی قراردادی»
اطلاعیه شماره 1:  ارائه  كارت شناسایی معتبر وبرگه پرینت اطلاعات ثبت نامی متقاضیان ،جهت شركت در آزمون مرحله اول آمادگی جسمانی در تاریخ های 16و17/08/92 الزامی می باشد.
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز در واحد نگهبانی، از محل مجوز شماره 1802/100   مورخ 12/12/91  مقام محترم وزارت متبوع تعداد 11 نفر از دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم(دوره كامل متوسطه) در رشته شغلی نگهبان به شرح جدول ذیل و با جنسیت مرد را از طریق تست آمادگی جسمانی ، آزمون علمی ومصاحبه(آزمون سه مرحله ای)، سپس نظر گزینش به صورت قراردادی با در نظر گرفتن اعتبار مالی به شرح جدول ذیل جذب نماید.
منطقه جغرافیایی و تعداد نیروی های مورد نیاز
عنوان شغل
محل مورد نیاز
تعداد مورد نیاز
استان مورد نیاز
تعداد كل مورد نیاز
مدرك و رشته تحصیلی
نگهبان
مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
11 نفر
(مرد)
البرز
11 نفر
(مرد)
دیپلم كامل متوسطه
 
تذكر مهم 1: توصیه می گردد متقاضیان ضمن مطالعه دقیق مفاد آگهی و جدول فوق نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
1- شرایط عمومی و اختصاصی:
1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان رسمی كشور مصرح در قانون اساسی.
2/1- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
3/1- داشتن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت به استثناء معافیت پزشكی كه مانع انجام كار نگهبانی گردد (به تشخیص كمیته استخدام و شورای پزشكی دانشگاه)
4/1- عدم اعتیاد به دخانیات ، سیگار، مشروبات الكلی و مواد مخدر سنتی و صنعتی به تایید مراجع ذیصلاح.
5/1- عدم سابقه محكومیت جزائی مؤثر.
6/1- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی متناسب با شغل نگهبان
7/1- نداشتن منع انعقاد قرارداد در دستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی
8/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
9/1- سپردن تعهدنامه محضری مبنی بر خدمت در شغل موردنظر در كلیه نقاط استان البرز به تشخیص مدیریت محترم حراست دانشگاه كه می تواند محل خدمت را تغییر داده و فرد حق هیچ گونه اعتراضی را نداشته باشد.
10/1- حداقل سن جهت متقاضیان با مدرك تحصیلی دیپلم 20 سال (متولدین 01/08/1372 به بعد) و حداكثر سن 30 سال تمام(01/08/1362 به بعد)
تبصره : حداكثر سن با احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و یا سابقه بیمه و یا شرایط ایثارگری(طبق بند6) تا سقف 32 سال قابل افزایش می باشد.
11/1- بومی بودن فرد (طبق مفاد ذكر شده در بند 4 آگهی)  (بومی بودن دارای اولویت می باشد.)
12/1-متقاضی می بایست در زمان ثبت نام مدرك تحصیلی مورد نظر را اخذنموده باشد.
2- نحوه ثبت نام و مهلت ثبت نام :
-         ثبت نام از طریق سایت دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز بصورت الكترونیكی
به آدرس abzums.ac.irwww. و بر اساس فرم الصاقی صورت می گیرد. و از زمان درج آگهی در سایت به مدت 10 روز  كاری مهلت ثبت نام از طریق سایت مذكور می باشد. ضمنا" به داوطلبان توصیه می گردد ثبت نام را به روزهای پایانی موكول ننمایند.
 
3- مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام :
-         تكمیل برگ  درخواست شغل(با دقت و خط خوانا تكمیل گردد)
-         رسید بانكی مبنی بر پرداخت مبلغ 96,000ریال(نودوشش هزار ریال) به حساب شماره 2177616021006  نزد بانك ملی شعبه مطهری كرج بنام درآمد امور عمومی دانشگاه علوم پزشكی البرز  قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی  بعنوان حق شركت در آزمون داوطلبان استخدام (ایثارگران 50 درصد مبلغ مذكور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ معاف می باشند)
-         یك قطعه عكس 4×3 كه بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانكی اسكن و ارسال شود.
-         تذكر مهم: در صورت انصراف، عدم قبولی و ... وجه پرداختی مسترد نمی شود.
 * مدارك مورد نیاز پذیرفته شدگان در مرحله اول آزمون استخدامی:
-         داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول آزمون استخدامی موظفند حضورا" مدارك ذیل را ظرف مدت 5 روز كاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارك به كارگزینی دانشگاه ارائه و رسید دریافت نمایند. دانشگاه موظف است كلیه تصاویرمدارك را با اصل آنها مطابقت داده و برابر اصل نماید.
-         اصل به همراه تصویر مدرك تحصیلی دیپلم
-         اصل به همراه تصویر كارت ملی
-         اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه
-         اصل به همراه تصویر كارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم (غیر پزشكی)
-         اصل به همراه تصویر مدارك دال بر بومی بودن
-         اصل به همراه تصویر مدارك دال بر ایثارگری
-         تصویر گواهی دو مقطع از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) صرفا" جهت مشمولین بند ب شرایط بومی بودن و متقاضیانی كه محل تولد مندرج در شناسنامه آنها(مشمولین بند الف شرایط بومی) با محل مورد تقاضا یكی می باشد نیازی به ارسال مدارك تحصیلی 2 مقطع تحصیلی ندارند. ضمنا" مدرك پیش دانشگاهی به تنهایی شامل یك مقطع تحصیلی نمی باشد.
-         تصویر سایر مدارك طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
4- بومی به فردی اطلاق می شود كه حداقل دارای یكی از ویژگیهای زیر باشد:
الف) محل تولد قید شده در شناسنامه داوطلب با استان محل تقاضا یكی باشد.
ب) حداقل دو مقطع كامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) را در استان محل تقاضا طی نموده باشد.
ج) حداقل 3 سال از سنوات تحصیلی فرزندان پرسنل نیروهای مسلح(اعم از ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) در استان مورد تقاضا گذرانده باشند.
تبصره: دوره یكساله پیش دانشگاهی به عنوان مقطع تحصیلی محسوب نمی گردد و صرفا" مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مد نظر می باشد.
5- زمان، مكان و مدارك مورد نیاز جهت دریافت كارت ورود به جلسه و محل آزمون به شرح ذیل بوده وهرگونه تغییرات متعاقبا  از طریق سایت مذكور اعلام خواهد شد.
1/5-مرحله اول:آزمون آمادگی جسمانی در تاریخ 17و16/08/92 راس ساعت 8صبح در محل: كرج-میدان استاندارد –روبروی اداره استاندارد-خیابان فردوسی-بعداز زیر گذر اول- دست راست-كوچه لاله(جنب اتوبان)- ورزشگاه شماره 2        شماره تلفن تماس: 02632802843      
2/5- مرحله دوم :آزمون علمی برای پذیرفته شدگان مرحله اول حداكثر به تعداد 100 نفر(آزمون عمومی واختصاصی كتبی)روز جمعه مورخ 01/09/92 راس ساعت 9صبح  در محل : كرج باغستان- بلوار اشتراكی نبشگلستان یكم -دانشكده پزشكی
3/5 مرحله سوم: برای پذیرفته شدگان مرحله دوم بصورت مصاحبه در تاریخ 10و09 /09/92محل: كرج بالاتر از میدان طالقانی جنب اداره پست دانشگاه علوم پزشكی خدمات بهداشتی در مانی البرز-طبقه اول - واحد حراست
تاریخ توزیع كارت:
توزیع كارت در روزهای سه شنبه وچهارشنبه مورخ 29و28/08/92 از طریق سایت دانشگاه علوم پزشكی البرز به آدرس www.abzums.ac.ir    می باشد.
مواد آزمون:
-         آزمون عمومی و اختصاصی در حد دیپلم
6- تذكرات:
1/6- ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگانی كه حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا، مفقودین و جانبازان درصورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
2/6- داوطلبان نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.
3/6- پذیرش نیروی نگهبان با مدرك تحصیلی دیپلم كامل متوسطه انجام خواهد شد و هر زمان محرز شود كه داوطلبان خلاف اطلاعات واقع اعلام نموده اند برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد و حتی در صورت انعقاد قرارداد ، قرارداد آنها لغو و هیچ گونه حق و حقوقی نخواهند داشت. ضمنا" موظف به پرداخت هزینه های مربوطه به تشخیص كمیته آزمون دانشگاه خواهند بود.
4/6- تذكر مهم: درصورتی كه پذیرفته شدگان پس از شركت در آزمون و بعد از آن و در طول قرارداد ، مدرك تحصیلی بالاتر اخذ نمایند، دانشگاه هیچ گونه تعهدی درخصوص پذیرش مدرك تحصیلی بالاتر یا تغییر عنوان و شغل آنها ندارد.
5/6- تصمیم گیری درخصوص پذیرش مدارك ناقص به عهده كمیته آزمون دانشگاه می باشد.
6/6- تصمیم گیری درخصوص موارد پیش بینی نشده در این آگهی به عهده كمیته آزمون دانشگاه می باشد.
7/6- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی ، برعهده شخص داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام شامل: ثبت نام، صدور كارت ، شركت در مصاحبه ، پذیرش، انعقاد قرارداد، بعد از آن و ... محرز شود كه ، اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد ، داوطلب از انجام مراحل بعدی پذیرش منع و درصورت انعقاد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو و بلا اثر می گردد.
8/6- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص اعلام نتایج پذیرفته شدگان به میزان 5/2 برابر ظرفیت مورد نیاز جهت معرفی به گزینش و ... از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی abzums.ac.irwww. صورت می گیرد. داوطلبان می توانند اطلاعات موررد نیاز خود را از این طریق دریافت نمایند. لذا داوطلبان تقاضا می گردد از تماس تلفنی و مراجعه حضوری اكیدا" خودداری نمایند.
9/6- با توجه به اینكه ملاك ثبت نام از متقاضیان ، اطلاعات داده شده مندرج در فرم درخواست شغل می باشد، لذا لازم است داوطلبان در تكمیل اطلاعات ، نهایت دقت را بعمل آورند.بدیهی است هیچگونه اصلاحاتی پس از آن قابل پذیرش نخواهد بود.
10/6 – از پذیرفته شدگان نهایی ، تعهد محضری جهت اشتغال در رشته شغلی نگهبان اخذ خواهد شد.
11/6 - پذیرفته شدگان موظفند حداكثر ظرف مدت یكماه بعد از اعلام نتیجه نهایی پذیرش به دانشگاه مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر یا انصراف آنان دانشگاه می تواند نسبت به پذیرش ذخیره اقدام نماید.
12/6- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان استخدامی از طریق سایت اینترنتی دانشگاه ، خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند كرد.
13/6-با توجه به تبصره" 4 "ماده "32" آئین نامه اداری واستخدامی كاركنان غیر هیات علمی در صورت نیاز واخذ مجوز های لازم وطی مراحل قانونی در دیگر مراحل جذب، از افراد ذخیره با اطلاع رسانی به ذی نفعان استفاده خواهد شد.
14/6- متقاضیان در صورت بروز هرگونه مشكل وسوال می توانند با شماره تلفن 02632555656     تماس حاصل نمایند.

متقاضیان جهت كسب اطلاعات بیشتر
اینجا را كلیك كنند .طبقه بندی: استخدام موسسات آموزشی و دانشگاهها،  استخدام وزارت بهداشت ، بیمارستان ها و موسسات درمانی،  استخدام سیكل،  استخدام البرز ( كرج )،  استخدام شهرستانها،  آگهی های استخدام دولتی، 
ارسال توسط Admin
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی

قالب وبلاگ